Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok

8.1.Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

 

8.2.Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

 

8.3.Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho alebo osobne.

 

8.4.Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

 

8.5.Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

Za závadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho použitia, opotrebenia alebo poškodenia, či nesprávneho používania, prípadne nesprávneho zásahu.

 

Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré si kupujúci spôsobil sám /napr. nesprávne skladovanie, manipulácia a pod.  inak ako predpisuje výrobca.

 

8.6.Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru a svojim podpisom potvrdzuje prevzatiu tovaru bez závad a poškodení.

 

8.7.Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu spolu so záručným listom a reklamačným protokolom vyplneným so všetkými údajmi.

 

8.8.Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona. Kupujúci svojim podpisom na reklamačnom protokole, udeľuje predávajúcemu súhlas k riadnemu posúdeniu reklamácie a to aj v tom prípade, že dôjde k jej znehodnoteniu za účelom skúmania.  Kupujúci je povinný v písomnom reklamačnom protokole presne označiť druh a rozsah vád tovaru a reklamovaný tovar so záručným listom  musí byť doručený predávajúcemu na adresu  na náklady kupujúceho.

 

Ku začatiu vybavovania reklamácie je nutné pribaliť ku reklamovanému tovaru ORIGINÁL záručný list a riadne vyplnený reklamačný protokol so všetkými vyplnenými údajmi !!!!!!    Reklamácia bude inak považovaná za neplatnú.

 

ODPORÚČAME reklamáciu nahlásiť aj vopred mailom na mailovú adresu uvedenú na stránke alebo telefonicky.

 

Za prípadné poškodenie reklamovaného tovaru počas prepravy poprípade  stratu  nenesieme zodpovednosť, preto odporúčame reklamovaný tovar poistiť.

 

Reklamovaný tovar posielajte na vlastné náklady na danú adresu. Typ prepravcu a variant je na uvážení kupujúceho, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

 

V prípade autobatérií je potrebné zabezpečiť tovar proti poškodeniu a prevráteniu .  Prepravu realizovať prostredníctvom certifikovanej kuriérskej spoločnosti, nakoľko sa jedná o špecifickú komoditu. GLS alebo Toptrans.

 

Autobatérie zasielajte nezabalené z dôvodu kontroly vizuálneho stavu autobatérie. / prípadné zisťovanie poškodenia batérie počas prepravy/. Reklamáciu zasielajte na adresu: KO a LA Plus s.r.o., Hlavná 103, 082 12 Kapušany. 

 

 Odporúčame využiť služby certifikovanej kuriérskej spoločnosti a to:

 / GLS, s.r.o. alebo Toptrans / , ktorá sa špecializuje na prepravu  autobatérií. Treba zvážiť výber danej kuriérskej spoločnosti. Počas celej doby prepravy až do prevzatia tovaru potvrdeného našim podpisom je za reklamovaný tovar zodpovedný odosielateľ. 

 

Tovar, ktorý nám bude zaslaný na dobierku nepreberieme. V prípade neuznania reklamácie bude tovar vrátený späť na náklady kupujúceho (pokiaľ nebolo dohodnuté inak) a v prípade uznania reklamácie bude tovar zaslaný späť na náklady  /pokiaľ nebolo dohodnuté inak/.

 

8.9.Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

 

8.10.Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

8.11.Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný, obdobný s porovnateľnými technickými parametrami pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

 

8.12.Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 

a)nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru

 b)neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c)uplynutím záručnej doby tovaru,
d)mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e)používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f)neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g)poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
h)poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i)poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
j)neodborným zásahom, poškodením pri doprave, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
k)zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

L/ dlhodobým nepoužívaním -  sulfitáciou


Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady. 

 

8.13.Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a)odovzdaním opraveného tovaru,
b)výmenou tovaru,
c)vrátením kúpnej ceny tovaru,
d)vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e)odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

8.14.Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnej uplatnenia reklamácie, ak sú splnené všetky podmienky reklamácie. /doložené sú všetky potrebné dokumenty/

 

8.15.Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

 

8.16.Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 

8.17.V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar- bude to uvedené na záručnom liste , a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného záručného listu a  reklamačného dokladu.

 

8.18.Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

 

8.19. Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Zákazník sa svojím podpisom na reklamačnom protokole zaväzuje prevziať ukončenú reklamáciu do 5 prac. dní v opačnom prípade súhlasí s jej likvidáciou. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

 

8.20 O ukončení reklamácie informujeme mailom podľa údajov vo Vašej objednávke alebo na reklamačnom protokole /neručíme za nesprávne uvedené kontaktné údaje/.

 

8.21  

Ak chcete získať predĺženie záruky, po zakúpení batérie musíte (najneskôr do 7 dní od dátumu zakúpenia) poslať kópiu vyplneného záručného listu batérií MS ® s dokladom o kúpení na adresu uvedenú na prvej strane záručného listu, a tiež vykonávať pravidelné revízie batérie u autorizovaného servisu v období každých 6 mesiacov (+/- 7 dní), doplniť prevádzkovú kartu batérií MS ®, a poslať kópiu k výrobcovi najneskôr do 7 dní odo dňa revízie.

Záruční list sa vydáva iba raz.

Záruka sa nevzťahuje a spôsobí stratu záruky:

 1. Zlý vyber batérie.

 2. Použitie batérie v rozpore s určeným účelom.

 3. Mechanické poškodenie krytu alebo pólu batérie.

 4. Tepelné poškodenie krytu alebo pólu batérie.

 5. Batérie bola porušená alebo odobratý horný kryt.

 6. Poškodenie akumulátora cez zlyhanie elektrického systému vozidla.

 7. Nízka hodnota aktívneho materiálu pres hlboké vybitie batérie (pod 8,3 V).

 8. Nízka hodnota aktívneho materiálu pres príliš vysoké nabíjanie batérie (viac ako 14,7 V).

 9. Použitie podporných opatrení namiesto destilovanej vody.

 10. Sulfatácia akumulátora spôsobené nesprávnym používaním.

 11. Nesprávna montáž batérie vo vozidle.